Kategorier
Sociologi

Sociologi – en kort introduktion till ämnet och dess historia

Sociologi är en vetenskap med många förgreningar, som bland annat dissekerar mänskliga relationer och samspel in i minsta detalj och analyserar gruppbildningar och gruppdynamik etc. med breda penslar. Ordet sociologi betyder “läran om det sociala”.

Sociologer studerar individer och olika former av gruppbildningar med utgångspunkten i ett större sammanhang. Till exempel studeras den arbetslöses situation ur ett större samhällsperspektiv, och det mesta analyseras ur ett historiskt och kulturellt sammanhang. Populära ämnesområden för sociologen är till exempel: klasstillhörighet, ras, kön, hetero- och homosexualitet, social tillhörighet, etc.

Sociologins fader anses vara den franske tänkaren Auguste Comte, som under 1800-talet sökte sammanföra disciplinerna historia, ekonomi och psykologi. Enligt Comte genomgår ett samhälle tre grundläggande stadier i sin kunskapsutveckling: Den teologiska, metafysiska och vetenskapliga. Han ansåg att om vi kan lära oss förstå mekanismerna I denna utveckling kan vi också hitta lösningar på sociala orättfärdigheter.

Klassiska sociologer inkluderar bland annat:  Karl Marx, Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim, Herbert Spencer, Georg Simmel, George Herbert Mead och Max Weber.